Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom webu – spracovateľom osobných údajov je [obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, tel. a e-mail]

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na komunikáciu používateľa webu (potenciálneho záujemcu o služby a produkty prevádzkovateľa), rezerváciu termínov a predzmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom .

Poskytnutie osobných údajov používateľa je potrebné pre vzájomnú komunikáciu a využitie služieb či produktov prevádzkovateľa. Osobné údaje používateľa spracúva prevádzkovateľ výhradne so súhlasom používateľa. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje potrebné na vyššie uvedené účely. 

Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje používateľa.

Osobné údaje používateľa sú v informačnom systéme prevádzkovateľa uchovávané len po nevyhnutnú dobu, zvyčajne počas lehoty 1 roka.

Používateľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje prostredníctvom e-mailu alebo písomnou formou.

Osobné údaje používateľa sa môžu poskytnúť tretím stranám – prevádzkovateľovi rezervačného systému. Osobné údaje používateľa sa nezverejňujú.

Prevádzkovateľ môže využívať softvérové riešenie (napríklad e-mailového klienta), ktoré spracúva osobné údaje v tretej krajine, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Používateľ má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje používateľa sa spracúvajú v systéme prevádzkovateľa. Používateľ má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov používateľovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré používateľ požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Používateľ môže od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú používateľa. Používateľ môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Používateľ môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov používateľa môže byť nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti prevádzkovateľa na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov). Ak bude používateľ žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s požiadavkami podľa osobitných zákonov, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Používateľ má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak používateľ namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Používateľ má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Používateľ má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách prevádzkovateľa).

COOKIES A ĎALŠIE FUNKCIE

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webového sídla môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení používateľa malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si webstránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). 

Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky, prípadne na marketingové účely. 

Používateľ môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude používateľ pri opakovanej návšteve webového sídla pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie webstránky  nemusia byť funkčné.

Prevádzkovateľ môže pre skvalitnenie svojich služieb zhromažďovať aj niektoré ďalšie údaje, ktoré môžu byť považované za bežné osobné údaje používateľa, ako napríklad údaje o prehliadači, IP adresa, typ zariadenia a pod. Tieto údaje môžu byť využívané napríklad na štatistické účely o návštevnosti webstránky, dopytu či efektívnosti reklamy. Takéto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktoré ich spracúvajú výlučne pre potreby prevádzkovateľa a nebudú zverejnené. Údaje môžu byť prenášané do tretích krajín, ak sú spracúvané v systémoch ako je napríklad Google Analytics a obdobné služby.